Farský kostol sv. Michala Archanjela v Boleráze

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Boleráze bol postavený po zbúraní starého kostola, ktorý už nevyhovoval. Svätyňa je orientovaná smerom na západ. Na východnej strane je veža zakončená osembokým plechovým ihlanom s latinským krížom. Múry sú z vonkajšej strany omietnuté bielym brizolitom, na ľavej strane sanktuária je pristavená sakristia. Štvorhranné sanktuárium má híbku 6,7 metra a šírku 6,5 metra. Loď je dlhá 15,6 m a široká 9,5 m. Priestor pod chórom má rozmery 5,7 x 3,2 metra. Na hlavnom oltári predstavujúcom stĺpovú barokovú architektúru dominuje socha sv. Michala Archanjela zabíjajúceho draka. Pod sochou je smerom do svätyne vysunuté tabernákulum (svätostánok), vyrezaný z mäkkého dreva, zdobený a pozlátený. Nad tabernákulom je plošinka na vystavenie Oltárnej sviatosti. Pri nich sú z každej strany sošky adorujúcich anjelikov. Nad sochou patróna kostola je vyrezávaný baldachýn a na ňom anjelik nesúci drevený kríž. Medzi dvoma dvojicami oltárnych stípov sú sochy archanjelov. Pred hlavným oltárom je obetný stôl umiestnený podľa liturgických úprav nariadených II. Vatikánskym koncilom. Obrady sa teraz odbavujú na ňom. Pred obetným stolom je vztýčený kríž. Popri vchode do sakristia sú na stene zvončeky so stuhou. Nimi sa dáva na začiatku omše znamenie organistovi, že kňaz vchádza a môže začať hrať. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka (pri pohľade na oltár) je kazateľnica, vedľa nej na kovovej konzole zavesené večné svetlo, na pravom podstení oblúka je oltárik Božského Srdca. V kostole sú dva novogotické bočné oltáre. O ich postavenie sa zaslúžili manželia Terézia a Jozef Danišovičovci. Pri ľavom múre lode je oltár Blahoslavenej Panny Márie, pri pravom oltár sv. Jozefa. Zasklenie okien je z farebných tabuliek. Svätyňa je zaklenutá českou plackou, loď dvoma poľami pruskej klemby. Subtílna maľovka je kombinácia bledého okru s bielou. Na vrchnej časti triumfálneho oblúka je namaľovaný Baránok Boží (Agnus Dei). Táto kresba rozdeľuje biely nápis: DÚFAJTE, JA SOM PREMOHOL SVET. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby kostola - 1787. Prízemie veže, teda priestor pod chórom má v pravej časti schodište vedúce na chór a zvonové stanovište, v ľavej je umiestnené Kristovo Väzenie. Pri vchode doň vidíme na pravej strane mramorovú tabuľku s legendou: Z lásky ku Kristovi Kráľovi priniesli túto obetu František Spačinský a manželka, Filip Černý a manželka v roku 1929. Na organe je štítok s nápisom: OP 178 (EM. Š. PETR) PRAHA ZISKOV. Pôvodným majiteľom bol kňaz Dr. Dobroslav Orel, ktorému ho odňali odlúčení bratia (heretici). Do Bolerázu ho doviezol Alexander Danišovič. Na primíciách Stanislava Danišoviča (19. nov. 1922) na ňom hral prof. Dr. Orel. Drevené lavice v interiéri kostola zhotovil v tridsiatych rokoch stolár Michal Valášek a Martin Pinček, spovedelnicu za pôsobenia farára Ladislava Gálika vyrobil Emil Černý, dlažba v priestore lode sa položila za teraz už bývalého dekana - farára Dušana Juráka, ktorý bol z farnosti Boleráz preložený do Dolných orešian v roku 2010. Železné schody na chór a konštrukciu parapetu na chóre vyrobil Ján Janec. Drevené zábradlie chóru je dielom stolára Šotníka zo Zavara. Vpravo od hlavného vchodu sa týči drevený misijný kríž. Od 1. júla roku 2010 je novým správcom farnosti Boleráz Vdp. Marián Vivodík.

GPS Loc: 48°28̒ 00˝N 17°30̒ 00˝E

Farský kostol sv. Michala Archanjela « Boleráz

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Klčovanoch

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Klčovanoch má tieto vnútorné rozmery: sanktuárium lichobežníkového pôdorysu má híbku 3,3 metra a najväčšiu šírku 7,2 metra, loď je dlhá 10,9 m, široká 7,2 m, podvežový priestor pod chórom má híbku 2,5 m a šírku 7,2 metra. Na hlavnom oltári dominuje socha Panny Márie stojaca nad tabernákulom. Z každej strany sochy je lampička s večným svetlom a klačiaca socha anjelika. Pod sochami anjelikov sú z každej strany svätostánku tri výklenky, kde sú umiestnené asi 40 cm vysoké drevené sošky. Ich rozmiestnenie pri pohľade na oltár; ľavá strana - sv. Štefan (venoval Štefan Minarovič), sv. Pavlína (ven. Pavlína Zvončanová), sv. Gabriel Archanjel (ven. Gabriel Holeksy). V pravo od svätostánku je táto trojica: sv. Vendelín (ven. Vendelín Šuran), sv. Cecília (ven. Cecília Minarovičová) a sv. Ondrej (ven. Ondrej Hucovič). Vľavo od oltára je tabernákulum, vpravo kvôli vyváženosti novej liturgickej koncepcie, drevený kríž. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka (na rozhraní kolmice a zakrivenia) je Božské Srdce, na pravom socha sv. Vendelína. Ľavú stranu lode zdobí socha sv. Františka a sv. Terezky Ježiškovej, pravú socha Ježiša, ktorú veriaci doniesli z Poľska (predtým tam bola socha sv. Anny). Nad hlavným oltárom je stropná maľba zobrazujúca Narodenie Panny Márie. Výzdobu stropu nad ľavou polovicou lode dotvára obraz apoštolov sv. Petra a Pavla a sv. Márie Goretti, nad pravou je maľba stvárňujúca sv. Dominika Saviu a vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Organ zakúpila pre kostol Mária Minarovičová. Je na ňom tabuľka s nápisom: Drevopodnik mesta Brna (Varhanaŕství l Brno Bohunice) Postavená 1980 Opus 59. Jeden kalich kostolu daroval Silvester Lančarič a pomáhal hradiť aj časť režijných výloh. Sakristia je pristavená z pravej strany. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby filiálneho kostola - 1856. Zastrešenie lode je pálenou krytinou, murovaná veža je ukončená osembokým ihlanom; na vrchole je makovica a latinský kríž. Veľká generálna oprava sa robila v roku 1927. Nový krov a novú krytinu dostal kostol v roku 1971, maľovku v roku 1972.

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie « Klčovany